REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

torsdag, den 28. februar 2019 kl. 18.00

i Pulsen ”Multisalen”, Stadion Alle 3, 7860 Spøttrup, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent eller forslag fra bestyrelsen
  2. Valg af stemmetællere eller forslag fra bestyrelsen
  3. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år
  4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af underskud, herunder fastlæggelse af forrentning af garantkapitalen, efter forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fremsat af bestyrelsen, repræsentantskabsmedlemmer eller direktionen
  7. Godkendelse af lønpolitik
  8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelse. På valg er: Gunner S. Jessen og Jørn Pedersen – begge modtager genvalg
  9. Valg af revisor – Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC
  10. Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. februar 2019