REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

torsdag, den 27. februar 2020 kl. 18.00

i Pulsen ”Multisalen”, Stadion Alle 3, 7860 Spøttrup, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent eller forslag fra bestyrelsen
 2. Valg af stemmetællere eller forslag fra bestyrelsen
 3. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af underskud, herunder fastlæggelse af forrentning af garantkapitalen, efter forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fremsat af bestyrelsen, repræsentantskabsmedlemmer eller direktionen
 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelse. På valg er:
  Niels Pedersen (genopstiller ikke iht. vedtægternes § 10 stk. 3)
  Poul Verner Pedersen (modtager genvalg)
 8. Valg af revisor – Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC
 9. Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. februar 2020