Årets resultat

Sparekassen har i 2018, trods udfordringer på de finansielle markeder og hos dele af landbruget, haft et rigtig godt år.

Årets resultat blev et overskud på 9 mio. efter skat, mod et overskud på 10 mio. i 2017, hvor vi opnåede det bedste resultat i Sparekassens historie.

I hovedpunkter viser regnskabet følgende udvikling:

  • Basisindtjeningen udgør 11 mio., hvilket er på samme niveau som i 2017.
  • Kursreguleringer er positive med 0,7 mio. mod 1,8 mio. i 2017.
  • Nedskrivninger på udlån er, trods betydelige nedskrivninger på landbrug, beskedne og udgør 0,9 mio. mod 0,6 mio. i 2017.
  • Vækst i udlån på 3,4 % til 474 mio.
  • Vækst i indlån – incl. indlån i puljeordninger – på 9,4 % til 831 mio.
  • Egenkapitalen er øget fra 164 mio. ultimo 2017 til 171 mio. ultimo 2018.
  • Udlån og garantier er fordelt med 72 % til private kunder og 28 % til erhvervskunder, heraf 11 % til landbrug.
  • Solvensprocenten er opgjort til 22,9 mod 24,0 ultimo 2017. Sparekassens individuelle solvensbehov er ultimo 2017 opgjort til 10,3 %. Den solvensmæssige overdækning, efter bufferkrav på 1,9 %, udgør således 10,7 %.
  • Sparekassens bestyrelse indstiller til repræsentantskabet, at der for 2018 udbetales 3,5 % p.a. i rente til Sparekassens garanter

Regnskabet er påvirket af stigende netto rente- og gebyrindtægter, faldende lønomkostninger, kraftig stigende IT-omkostninger, samt faldende kursreguleringer. Sparekassens ledelse betegner regnskabet som meget tilfredsstillende.

Sparekassen har solide kapitalforhold, og står godt rustet til at imødekomme de kraftig stigende kapitalkrav, som alle pengeinstitutter skal leve op til i løbet af de kommende år.

Der afholdes garantmøde i Sparekassen Balling Hallen fredag, den 29. marts 2019.

Se hele årsregnskabet her