Årets resultat

Hovedpunkter fra årsregnskabet:

• Resultat før skat udgør et overskud på 6 mio. mod et overskud på 15 mio. i 2021
• Netto rente- og gebyrindtægter stiger fra 51,3 mio. til 61,1 mio. svarende til en vækst på 19 %
• Basisindtjeningen er øget med 68% og udgør 19,7 mio. mod 11,7 mio. i 2021
• Kursreguleringer er negative med 14,0 mio. mod positive kursreguleringer på 0,2 mio. i 2021.
• Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 0,4 mio. mod en indtægt på 3,1 mio. i 2021. Det ledelsesmæssige skøn øges med 2 mio. fra 3,5 mio. til 5,5 mio.
• Egenkapitalen er forøget fra 213 mio. ultimo 2021 til 219 mio. ultimo 2022
• Kapitalprocenten er opgjort til 25,7 mod 24,1 ultimo 2021.
• Sparekassens individuelle solvensbehov er ultimo 2022 opgjort til 9,6 %.
• Buffer- og NEP-krav udgør 7,4 %, hvorefter den solvensmæssige overdækning udgør 8,7 %-point.
• Sparekassens bestyrelse indstiller til repræsentantskabet, at der for 2022 udbetales 3,25 % p.a. i rente til Sparekassens garanter, mod 3,0 % p.a. året før

Se Årsrapporten for 2022

Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte direktør Kurt Nielsen på telefon 40136824, eller mail: kun@sparekassenballing.dk