REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

            torsdag den 25. februar 2021 kl. 18.00

Mødet afholdes, som følge af Covid-19, som et elektronisk møde

Mødets dagsorden:

1. Valg af dirigent efter forslag fra bestyrelsen

2. Valg af stemmetællere efter forslag fra bestyrelsen

3. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

5. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af underskud, herunder fastlæggelse af forrentning af garantkapitalen, efter forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fremsat af bestyrelsen, repræsentantskabsmedlemmer eller direktionen

7. Fastsættelse af bestyrelsens honorar

8. Godkendelse af lønpolitik

9. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

Evt. forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. februar 2021.