Forstå hvordan PAL-Skat beregnes

PAL-skat

De fleste har nok været inde og se årsopgørelsen, og måske har du konstateret, at du skal betale restskat. Det kan synes lidt pudsigt, hvis du tidligere i januar har betalt PAL-skat, selv om afkastet har været negativt. Dog skal man være opmærksom på, at din personlige skatteopgørelse (årsopgørelsen) og skat af afkastet af dine pensionsmidler ikke har noget med hinanden at gøre, og at de to opgøres og afregnes vidt forskelligt. I det følgende beskrives særligt beskatningen af afkastet af dine pensionsmidler.

På pensionsordninger, skal man betale pensionsafkastskat af afkastet – i daglig tale PAL-skat. Skatten er på 15,3 %. Denne bliver afregnet medio januar hvert år, ud fra hvilken kursgevinst/tab du har haft og hvilke renter og udbytter der er tilskrevet. Undtagelsen er hvis dine pensioner står i puljemidler, hvor årets afkast, enten positivt eller negativt, først tilskrives året efter i januar.

I og med midlerne står i puljer, bliver skatten dog først trukket 13 måneder efter årets afslutning. Det kan godt give noget forvirring, især hvis et år med et pænt positivt afkast efterfølges af et år, hvor afkastet har været relativt beskedent eller måske endda negativt.

Eksempelvis: Hvis man har pensionsopsparing i en puljeordning, der i 2021 har givet et positivt afkast på 18 %. indsættes afkastet på puljekontoen i januar 2022, men PAL-skatten bliver først trukket i januar 2023. I princippet har man således 13 måneders ”kredit”.

I 2022 giver puljeordningen et negativt afkast på 12 %. Det negative afkast bliver ligeledes trukket på kontoen i starten af 2023. Værdien af pensionsordningen, bliver således ”ramt” på én gang af betaling af PAL-skat og tilskrivning af et negativt afkast.

Negativ PAL-skat fremføres, så der først skal betales PAL-skat når afkastet igen bliver positivt, og tidligere års negative afkast er modregnet.

Historisk set vil afkastet være positivt set over en årrække, men netop de store udsving i hhv. 2021 og 2022 gør at den afregning du har oplevet, formentlig er noget anderledes end tidligere år.

Hvordan beregnes PAL-skatten?
Inden beregning af PAL-skatten fratrækkes omkostninger til formueforvaltning – så det reelt kun er ”netto”-afkastet, der beskattes. Har man flere pensionsordninger inden for samme type, hvor der er negativt afkast på den ene og positivt afkast på den anden, modregner man afkastet på de to, så man nedbringer PAL-beskatningen allerede samme år.

Er ordningen oprettet før PAL-skatten (oprindelig realrenteafgift) blev indført, så friholdes afkastet forholdsmæssigt for den del af opsparingen (1982-værdi).

Du skal ikke selv foretage dig noget

Pengeinstituttet, eller pensionsselskabet, beregner PAL-skatten. Du behøver ikke selv at foretage dig noget i forhold til skat af din pensionsopsparing, da det er banken eller pensionsselskabets opgave at beregne og afregne PAL-skatten fra din pensionsordning til SKAT. Når pengeinstituttet sender den årlige pensionsoversigt til dig, kan du se, hvilket beløb der er beregnet og afregnet til SKAT.

Kan jeg spare PAL-skat ved at samle ordninger?

Har man flere pensionsordninger af samme type, hvor man har et negativt afkast på én eller flere af ordningerne, kan der være en fordel i at beholde dem i samme pensionsinstitut, eller bringe dem sammen, hvis de ligger forskellige steder. Vær dog altid opmærksom på, at der ved en overførsel af pensionsordninger også er andre forhold, du skal tage hensyn til end blot PAL-skatten. Det kan fx være reglerne for tidligste udbetalingstidspunkt, begunstigelsen, placeringsmuligheder, omkostninger, forsikringsdækninger, og mulighed for bonus. Det er altid en god idé at søge rådgivning, før du beslutter dig.